Vlaanderen integraalwaterbeleid.be


Projecten

Projecten helpen om waterschaarste en droogte te voorkomen door het watersysteem te versterken of het watergebruik aan te pakken. Het kan gaan om investeringen op het terrein, verbeteringen van de regelgeving en initiatieven rond onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering.


De investeringen op het terrein kan je ook bekijken op kaart.Waterkracht - circulaire waterbron voor Antwerpse haven

Opwaardering van gezuiverd afvalwater tot koelwater voor bedrijven in de Antwerpse haven

type
thema

Blue Future Limburg: de toekomst van drinkwater

Omzetten van gezuiverd afvalwater naar veilig en gezond drinkwater

type
thema

Bodempaspoort

Overzicht van bodemdata uit verschillende bronnen op perceelsniveau.

type
thema
Bodempaspoort

Groenblauwe businessmodellen voor landbouwers

Ondersteunen van groenblauwe dooradering in landbouwgebieden

type
thema

Soilstruct

Aangepast bodembeheer helpt water vasthouden

type
thema
Soilstruct

Restwaterproject Aquafin

Aanmoedigen van gebruik van alternatieve waterbronnen.

type
thema

WAVE: WAterverbruik in de VEehouderij

Onderzoek naar de mogelijkheden voor efficiënter watergebruik

type
thema

Klimrek-T

Klimaat- en watertraject voor de fruit- en groentensector

type
thema

Stockage en optimaal hergebruik van gezuiverd afvalwater van een groentenverwerkend bedrijf

Inagro, Agrafresh bv en drie landbouwbedrijven werken samen aan meer duurzaam watergebruik

type
thema

BETONwater voor irrigatie

Hemelwater van industrieterreinen wordt ingezet voor irrigatie in de landbouw

type
thema


Opgelet: De projectendatabank is voortdurend in ontwikkeling, bijgevolg zijn mogelijks (nog) niet alle lopende projecten hier zichtbaar. De projectinformatie opgenomen in deze databank beschrijft de link tussen het project en de thematiek van waterschaarste en droogte. Voor actuele of meer gedetailleerde projectinformatie verwijzen wij graag door naar de projectwebsite van de bevoegde entiteit. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.