Vlaanderen integraalwaterbeleid.be


Projecten

Projecten helpen om waterschaarste en droogte te voorkomen door het watersysteem te versterken of het watergebruik aan te pakken. Het kan gaan om investeringen op het terrein, verbeteringen van de regelgeving en initiatieven rond onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering.


De investeringen op het terrein kan je ook bekijken op kaart.Life ACLIMA

Verduurzaming van de waterbeschikbaarheid in de land- en tuinbouwsector

type
thema

Bodempaspoort

Overzicht van bodemdata uit verschillende bronnen op perceelsniveau.

type
thema
Bodempaspoort

Groenblauwe businessmodellen voor landbouwers

Ondersteunen van groenblauwe dooradering in landbouwgebieden

type
thema

WAVE: WAterverbruik in de VEehouderij

Onderzoek naar de mogelijkheden voor efficiënter watergebruik

type
thema

Klimrek-T

Klimaat- en watertraject voor de fruit- en groentensector

type
thema

Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie

Vlaamse Praktijkcentra zetten in op onderzoek en kennisdeling om de impact van klimaatverandering te milderen

type
thema

FutureAdapt: Future proof gewassen voor de Vlaamse landbouwer

Via veredeling verhogen van de tolerantie tegen droogte en zoutstress

type
thema

Leg-O: Leguminosen – onmisbaar in agro-ecologisch teeltsysteem

Waterbesparing door plantaardige eiwitten als alternatief voor dierlijke eiwitten.

type
thema
Leg-O: Leguminosen – onmisbaar in agro-ecologisch teeltsysteem

BiofilmPrevent: Biofilmvorming in drinkwatersystemen van varkens en pluimvee

Optimalisatie drinkwaterbehandeling en reiniging van drinkwaterleidingen.

type
thema

Stuwviewer met impact

Minder droogtestress op landbouwpercelen dankzij regelbare stuwen

type
thema


Opgelet: De projectendatabank is voortdurend in ontwikkeling, bijgevolg zijn mogelijks (nog) niet alle lopende projecten hier zichtbaar. De projectinformatie opgenomen in deze databank beschrijft de link tussen het project en de thematiek van waterschaarste en droogte. Voor actuele of meer gedetailleerde projectinformatie verwijzen wij graag door naar de projectwebsite van de bevoegde entiteit. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.