Vlaanderen integraalwaterbeleid.be


Projecten

Projecten helpen om waterschaarste en droogte te voorkomen door het watersysteem te versterken of het watergebruik aan te pakken. Het kan gaan om investeringen op het terrein, verbeteringen van de regelgeving en initiatieven rond onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering.


De investeringen op het terrein kan je ook bekijken op kaart.Structuurherstel Kleine Nete

Dit zorgt voor verhoogde waterberging en stijging van het grondwaterpeil.

type
thema
Structuurherstel Kleine Nete

Klimaatrobuuste inrichting regio Ieper

Water vasthouden in de Kleine Kemmelbeek, de Bollaertbeek en in het kanaal Ieper-Komen.

type
thema
Klimaatrobuuste inrichting regio Ieper

Waterinrichtingsproject Itterbeek en Langsbroekbeek

Water vasthouden en infiltreren in en langs de Itterbeek en de Langsbroekbeek.

type
thema
Waterinrichtingsproject Itterbeek en Langsbroekbeek

Vernatting Begijnebeek

Het afgraven en bebossen van een terrein langs de Begijnebeek zorgt voor vernatting.

type
thema
Vernatting Begijnebeek

Graslanden en moerassen in de vallei van de Herk en Mombeek

Historische graslanden en moerassen als klimaatbuffer in de Haspengouwse beekvalleien.

type
thema


Opgelet: De projectendatabank is voortdurend in ontwikkeling, bijgevolg zijn mogelijks (nog) niet alle lopende projecten hier zichtbaar. De projectinformatie opgenomen in deze databank beschrijft de link tussen het project en de thematiek van waterschaarste en droogte. Voor actuele of meer gedetailleerde projectinformatie verwijzen wij graag door naar de projectwebsite van de bevoegde entiteit. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.