Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Peerdestokbeek, Molenbeek en Wijlegemse beek in de Zwalmvallei

Dit project kadert binnen Water-Land-Schap 2.0 via het Vlaams Klimaatadaptatieplan

Peerdestokbeek, Molenbeek en Wijlegemse beek in de Zwalmvallei

Een aantal coalitiepartners van het riviercontract Zwalm nemen samen initiatief om de stroomgebieden van de Peerdestokbeek, de Molenbeek en de Wijlegemse beek - drie beken die afwateren naar de Zwalm - weerbaarder te maken tegen droogte. De partners brengen knelpunten in kaart zoals de piekafvoeren vanuit de meer verstedelijkte gebieden, de sterke afstroom vanuit landbouwgebieden, de verdroging van de natte natuur in de vallei, de aanwezigheid van droogtegevoelige landbouwteelten, .... Hierbij onderzoeken ze welke maatregelen mogelijk zijn en toetsen deze af met de direct betrokkenen. Ze werken de geselecteerde maatregelen verder uit zodat ze vlot uitvoering kunnen krijgen op het terrein. Er zal o.m. gewerkt worden rond het herstel van de sponsfunctie van de vallei, de aanpak van erosie, het bovenstrooms vasthouden van water in de haarvaten van het watersysteem, meer droogteresistente teelten, waterbeschikbaarheid voor irrigatie en infiltratie,...

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.