Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Inrichten van natte natuur in Kwetshage en de Meetkerkse Moeren

Dit project is een onderdeel van de landinrichting Kwetshage en Meetkerkse Moeren

Inrichten van natte natuur in Kwetshage en de Meetkerkse Moeren

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) creëert natte natuur in Jabbeke, Brugge en Zuienkerke. Hierdoor kan de bodem opnieuw als een spons fungeren die het overaanbod aan water vasthoudt en laat infiltreren. In Kwetshage wordt een groot gebied vernat zodat er rietmoeras en poldergrasland ontstaat. Een nieuwe stuw en windwatermolen zorgen er voor een optimaal waterpeil. In de Meetkerkse Moeren worden akkerland en verdroogd grasland omgevormd tot natte poldergraslanden met veel slootjes. Deze vernatting wordt gerealiseerd door een combinatie van ingrepen, zoals het graven van laantjes, afschuinen van oevers, afgraven van gronden en plaatsen van stuwen. Daarenboven zorgt deze inrichting voor een meer geschikt leefgebied voor weidevogels en meer capaciteit om bij zware regenval water te bergen.

Meer info

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.