Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Beek.Boer.Bodem

Dit maakt deel uit van het project 'Beek. Boer. Bodem. In de vallei van de Aa' binnen Water-land-schap 1.0

Beek.Boer.Bodem

Beek.boer.bodem is een samenwerking van landbouwers, natuurbeheerders, beleidsmakers en begeleiders die in de vallei van de Kleine Nete op zoek gaan naar methodes om de gevolgen van klimaatwijziging te beperken en het evenwicht tussen landbouw, water en natuur te herstellen. In het valleigebied van de Aa werken ze aan een reeks aan maatregelen die de grondwatervoorraad beter op peil houden en die teelten meer bestand maken tegen extreme weersomstandigheden. Zo helpen stuwtjes, die in lokale waterlopen en perceelsgrachten geplaatst worden, om de drainage en afvoer van water te beperken. Op landbouwpercelen worden poelen voorzien om water beter te laten infiltreren. Zo is er meer water beschikbaar in droge perioden. De watersysteemkaart die de Universiteit Antwerpen heeft ontwikkeld, brengt in kaart waar het water best wordt vastgehouden en waar het best kan infiltreren.​ Deze maatregelen dragen ook bij aan een betere bescherming tegen wateroverlast.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.