Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Vlaggenschipproject Zwarte Beek

Dit project kadert binnen het natuurinrichtingsproject Zwarte Beek

Vlaggenschipproject Zwarte Beek

Om de waterhuishouding in de open en de bebouwde omgeving te herstellen zet de Blue Deal in op natuurgebaseerde oplossingen en op natte natuur. Die oplossingen helpen om gebieden meer klimaatrobuust te maken doordat ze de sponswerking van de ondergrond herstellen. Deze projecten dragen bovendien bij aan het herstel van de biodiversiteit en het vasthouden van koolstof in de bodem. Deze project verhogen ook de leefbaarheid en de omgevingskwaliteit. In het kader van de Blue Deal zijn in Vlaanderen vier Vlaggenschipprojecten geselecteerd om deze oplossingen op grote schaal en binnen een integrale aanpak versneld te realiseren, door de uitvoering van heel wat concrete maatregelen op terrein. Deze projecten zijn ingebed in een brede gebiedswerking met alle betrokken actoren. 

Het Vlaggenschipproject Zwarte Beek in Limburg is één van deze projecten. Binnen dit Vlaggenschipproject zetten het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in op de uitvoering van maatregelen voor het herstel en goed beheer van de waterhuishouding en de natte natuur. Voor de Zwarte Beek wordt er een gepaste governance opgezet.

In het valleigebied van de Zwarte Beek wordt specifiek ingezet op het behoud en het herstel van veenpakketten. Veenpakketten werken als een spons en zijn daardoor in staat om droogte en wateroverlast te helpen voorkomen. Bovendien dragen groeiende veengebieden bij om de klimaatverandering en de opwarming van de aarde tegen te gaan omdat deze CO² uit de lucht kunnen opvangen en vasthouden. 

Meer informatie over de vallei van de Zwarte Beek

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.