Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Vlaggenschipproject Rivierherstel Leie

Dit project kadert binnen het Europese project Seine-Schelde

Vlaggenschipproject Rivierherstel Leie

Om de waterhuishouding in de open en de bebouwde omgeving te herstellen zet de Blue Deal in op natuurgebaseerde oplossingen en op natte natuur. Die oplossingen helpen om gebieden meer klimaatrobuust te maken doordat ze de sponswerking van de ondergrond herstellen. Deze projecten dragen bovendien bij aan het herstel van de biodiversiteit en het vasthouden van koolstof in de bodem. Deze project verhogen ook de leefbaarheid en de omgevingskwaliteit. 

In het kader van de Blue Deal zijn in Vlaanderen vier Vlaggenschipprojecten geselecteerd om deze oplossingen op grote schaal en binnen een integrale aanpak versneld te realiseren, door de uitvoering van heel wat concrete maatregelen op terrein. Deze projecten zijn ingebed in een brede gebiedswerking met alle betrokken actoren. 

Het Vlaggenschipproject Rivierherstel Leie is één van deze projecten. Binnen dit Vlaggenschipproject, dat zich situeert in de provincies West- en Oost-Vlaanderen, worden projecten gerealiseerd voor het herstel van de waterhuishouding en de ecologie in de meersen langs de Leie en voor de ontwikkeling van de watergebonden natuur. De terreinmaatregelen worden uitgevoerd door het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Om de uitvoering te versnellen zijn flankerende maatregelen voorzien. Zo zet de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in op de oprichting van een lokale grondenbank en op de opmaak van een rapport dat de effecten beschrijft op de betrokken landbouwbedrijven. Andere flankerende maatregelen zijn de aanstelling van een intendant om het draagvlak in de regio te garanderen, het inzetten van specifieke instrumenten voor vergoedingen voor eigenaars en gebruikers en de opmaak van het AGNAS-GRUP Bavikhove – Deinze om de nodige herbestemmingen door te voeren.  

Meer info over de ontwikkeling van natte natuur door ANB

Meer info over de flankerende maatregelen door VLM

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.