Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Natte graslanden en moeras in De Maatjes

Natte graslanden en moeras in De Maatjes

Rietmoeras, vochtige weilanden, knotwilgenrijen, houtkanten en heggen kenmerken het moerasgebied en natuurreservaat de Maatjes in Kalmthout en Wuustwezel. Samen met de Nederlandse evenknie De Matjens vormt het een grensoverschrijdend natuurgebied. Het is een belangrijk leefgebied voor verschillende soorten riet- en weidevogels. Moerasvogels zoals bruine kiekendief, roerdomp en blauwborst broeden er in de rietkragen. De natte graslanden zijn ook een pleisterplek voor overwinterende en doortrekkende vogels.

Met een aantal gerichte inrichtingswerken pakt het Agentschap Natuur en Bos de verdroging in het gebied aan. Zo worden de lekken gedicht in de dijk die het moeras omringt zodat dit meer water kan vastgehouden. De aanleg van brede, ondiepe geulen ten zuiden van het huidige rietmoeras zorgt voor een uitbreiding van het moeras. In de omliggende graslanden wordt de bovenste grondlaag afgegraven waardoor bijkomende natte zones ontstaan. Daarnaast wordt een kantelstuw geplaatst om het waterpeil in het rietmoeras beter te regelen. Deze werken zorgen voor het herstel van het leefgebied van verschillende beschermde riet- en weidevogels en voor een verbetering van de waterkwaliteit en de biodiversiteit.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.