Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Open maken vennen in Kielenswen in Genk

Het project behoort tot de oproep lokale hefboomprojecten Natte Natuur en kadert binnen het landinrichtingsproject Stiemerbeekvallei

In de Stiemervallei zet de stad Genk samen met Natuurpunt en de vzw Neos in op het herstel van vennen, vochtige graslanden en Elzenbroekbossen in het gebied Kielenswen. Er worden verschillende natuurinrichtingsmaatregelen uitgevoerd om de waterhuishouding in dit deel van de Stiemervallei te herstellen en om het natuurgebied De Maten met water te blijven voeden. Hiertoe worden vennen opnieuw opengemaakt, wordt slib verwijderd en worden enkele vennen met elkaar verbonden om een brede strook nat grasland te creëren.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.