Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Vernatting Begijnebeek

Vernatting Begijnebeek

In het bufferbekken op de Begijnebeek aan de Zandstraat in Assent-Bekkevoort voert de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) werken uit. Het gaat om het afgraven van het eerder opgehoogde terrein tot op het oorspronkelijk maaiveld. Hierdoor komt het grondwater dichter bij het maaiveld wat voor vernatting van het gebied zorgt. Daarnaast vindt er ook verdere versterking plaats van de natte natuur in de vallei door de aanplanting van een bos. Bovendien vergroot de capaciteit van het bufferbekken wat helpt om de streek te beschermen tegen wateroverlast.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.