Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Wet Nature DeVELPment

Dit project kadert binnen Water-Land-Schap 2.0

Wet Nature DeVELPment

In Zuid-Hageland wil een partnerschap van landbouwers, grondeigenaars en beheerders werken aan klimaatrobuuste Velpevallei, duurzame landbouw en waterbeleving. Diverse initiatieven moeten een antwoord bieden aan verschillende knelpunten en uitdagingen, waaronder ook het tegengaan van verdroging en piekdebieten. Mogelijke acties waarvan de haalbaarheid nog verder wordt onderzocht zijn het aanleggen van oeverzones 'op maat' met verschillende functies zoals onder meer buffering, vernatting en structuurherstel. Ook de haalbaarheid van het opheffen van drainages in landbouwgebied wordt bekeken.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.