Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Naar een klimaatrobuust landschap Voerstreek

Dit project kadert binnen Water-Land-Schap 2.0

Naar een klimaatrobuust landschap Voerstreek

De gebiedscoalitie in de Voerstreek werkt samen aan de inrichting van een klimaatrobuust landschap: een landschap dat beter opgewassen is tegen de gevolgen van klimaatverandering. De coalitie zet in op een valleibrede en multifunctionele aanpak, via een participatief/bottom-up model. Daarbij zal de klimaatproblematiek in samenhang met andere landschaps- en natuurgerelateerde thema's aangepakt worden, rekening houdend met de leefbaarheid van de landbouwsector. Op die manier krijgen we een breed draagvlak, zowel bij betrokken inwoners en landbouwers, als bij beleidsactoren en middenveldorganisaties. De bedoeling is om maximaal in te zetten op brongerichte maatregelen door een verruwing van het landschap. Verschillende deelprojecten zullen onder meer bijdragen tot de vernatting van de natuur in de Voerstreek, tot vertraagde afvoer van water, tot verbetering van infiltratie van hemelwater. Bijvoorbeeld door inrichting van overstromingsgebieden langs de waterloop, doordachte landschapsinrichting met KLE, ontharding, aangepaste landbouwtechnieken etc... 

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.