Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Ecologisch herstel Mansbroeken in Affligem

Dit project behoort tot de oproep lokale hefboomprojecten Natte Natuur

Ecologisch herstel Mansbroeken in Affligem

In Teralfene herstelt de gemeente Affligem de Mansbroeken in de vallei van de Bellebeek. Door verschillende ingrepen op het watersysteem uit te voeren kan verlanding worden tegengegaan en kan de natte moerasbiotoop zich herstellen. Zo worden aanslibbingen en ophogingen verwijderd. Ook wordt ingezet op een beter beheer van de waterpeilen en van de vegetatie. Deze ingrepen zorgen ervoor dat er meer water kan gebufferd worden. In dit project wordt ook een lozing van afvalwater weggewerkt waardoor de waterkwaliteit zal verbeteren. Met het project wil de gemeente een bijdrage leveren om het centrum van Teralfene klimaatrobuuster te maken zodat de kans op wateroverlast en watertekorten vermindert.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.