Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Van Beek tot Bodem in Kortrijk-Zuid

Dit project kadert binnen Water-Land-Schap 2.0

Van Beek tot Bodem in Kortrijk-Zuid

In het open ruimtegebied Kortrijk-Zuid bouwt de Stad Kortrijk samen met haar partners aan een integraal gebiedsprogramma om de landbouw in deze vruchtbare streek weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Tegelijk zet de coalitie in op een verbeterde oppervlaktewaterkwaliteit, o.m. door realisatie van een decentrale waterzuivering en een innovatieve methodiek tot drijfmestbehandeling. Daarnaast wil de coalitie ook het landschap en de biodiversiteit in het gebied versterken door o.m. de waterlopen als volwaardige groenblauwe corridors in te richten.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.