Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Beek- en valleiherstel Kleine en Grote Gete

Dit project is onderdeel van het Integraal project Getes-Melsterbeek.

Beek- en valleiherstel Kleine en Grote Gete

In het afstromingsgebied van de Grote Gete zorgt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor structureel beek- en valleiherstel. Om meer water te kunnen vasthouden en in droge perioden meer water beschikbaar te hebben, worden langs de Kleine en Grote Gete groenblauwe netwerken gecreëerd die zorgen voor een herstel van de sponswerking en de natuurlijke bergingscapaciteit. Hiertoe worden concrete maatregelen uitgevoerd zoals het natuurvriendelijk inrichten van de oevers en een aangepast ruimingsbeheer. Tegelijkertijd zal er ook gewerkt worden aan beschermingsdijken tegen wateroverlast en aan het opheffen van vismigratieknelpunten. Deze ingrepen zijn ook gunstig voor de biodiversiteit.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.